Feldolgozás folyamatban! Kérem várjon...
Garancia érvényesítése új felhasználóknak
Gyors regisztráció után máris az Öné a saját garanciajegye!
Belépés
Információk, árak, termékek, szolgáltatások.
Garanciális feltételek 5 év SOMFY garanciához

A garancia tartalma: a Somfy Kereskedelmi Kft.
(Cégjegyzékszám:01-09-669334, Cím: 1103 Budapest, Gyömrői út 105.) 5 év kiterjesztett garanciája, a Somfy termékek, anyag vagy gyártási hibából eredő meghibásodására vonatkozik. A Somfy garancia nem vonatkozik szerelési vagy nem rendeltetésszerű installációból, működtetésből adódó meghibásodásra. A garancia érvényesítése elsődlegesen a beszerelést végző árnyékolástechnikai cégen keresztül érvényesíthető a Somfy felé. A garancia csakis a termékcserére, termékjavításra terjed ki, a garancia érvényesítése esetén a Somfy a kiszállási illetve szerelési költségeket nem vállalja.

Amennyiben a beszerelést végző árnyékolástechnikai cég nem vállalja a kiterjesztett garanciális időn belüli termékcserét, úgy a Somfy kft. más partnercéget javasol a garancia érvényesítésére. A kiszállási illetve szerelési költségeket a Somfy kft. ebben az esetben sem vállalja. Jogos garanciális igény esetén, amennyiben a Somfy kft. elbírálása alapján az adott termék gazdaságos javítása lehetséges, akkor a termék javítására, ennek hiányában pedig a termék cseréjére kerül sor. Garanciális termékcsere illetve javítás esetén a termékre vonatkozó kiterjesztett garancia nem hosszabbodik meg. A kiterjesztett 5 év garancia továbbra is a meghibásodott termék vásárlásától számolandó.

A garancia feltétele:
A kiterjesztett 5 év garancia feltétele a beszerelt Somfy termékek vásárlását igazoló bizonylatok (számla) megléte, illetve a www.somfygarancia.hu oldalon történő regisztráció és online garancia érvényesítés. A kiterjesztett 5 év garancia csak akkor érvényes, ha a vásárló a www.somfygarancia.hu oldalon a kiterjesztett garanciát érvényesíti és hozzájárul az ott megadandó adatainak a rögzítéséhez, illetve az ott megadott feltételek elfogadásához.
A garanciális igény esetén az online garancia érvényesítéskor kapott garanciaszámra kell hivatkozni. A regisztrációt a vásárlás utáni első 4 héten belül kell elvégezni! (A beszerelést végző cég számláján feltüntetett dátumhoz képest.)
A kiterjesztett garancia, a számlán feltüntetett vásárlási dátumhoz viszonyítva kezdődik, és a 2012. január 1. után vásárolt termékekre vonatkozik.
A Somfy lehetőséget biztosít a 2012. január 1. előtt vásárolt termékek utólagos regisztrációjára is. Ebben az esetben a kiterjesztett garancia a számlán szereplő vásárlási dátumtól értendő. Amennyiben a garanciális igény nem megalapozott, úgy az igény kivizsgálása körében felmerült költségeket a garancia jogosultja viseli.
A kiterjesztett 5 év garancia az alábbiakban felsorolt SOMFY termékekre nem terjed ki, ezen esetében az alábbi kiterjesztett
garanciát vállaljuk:

- kertkapu nyitó motorok esetén – 3 év
- napelem (Oximo RTS napelemes motor esetén) – 3 év
- akkumulátorok – 2 év

A garancia területi hatálya:
A kiterjesztett 5 év garancia területi hatálya a Somfy Kereskedelmi Kft. által Magyarországon forgalomba hozott, a mindenkori árlistában szereplő termékekre vonatkozik, amelyek a Somfy partnerei által, Magyarországon történtek beszerelésre és beüzemelésre. Amennyiben az ügyfél nem él az 5 évre kiterjesztett Somfy garanciával, úgy a beszerelést végző árnyékolástechnikai cég garancia vállalása érvényes a Somfy termékekre.
A kiterjesztett garancia a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érinti
Bármilyen kérdés merül fel, szívesen segítünk a (06 1) 814-5120-as telefonszámokon. A garancia érvényesítést követően a rendszer egy garancia jegyet generál, amit kérjük, nyomtasson ki és őrizzen meg.

SOMFY Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Adatvédelmi Nyilatkozata

Preambulum

A SOMFY Kft., mint a somfy.hu, somfypro.hu, somfygarancia.hu, somfy-connect.com üzemeltetője kijelenti, hogy a szolgáltatásán keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli Magyarország Alaptörvénye, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) számú általános adatvédelmi rendelete („GDPR”) alapján.

A SOMFY Kft. tiszteletben tartja az oldal látogatóinak és regisztrált felhasználóinak személyes valamint bizalmas információit. A tudomására jutó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezeli, azokat kizárólag szolgáltatásai működtetéséhez, fejlesztéséhez, valamint saját célú kutatás illetve statisztika készítéséhez használja fel.

A somfy.hu, somfypro.hu, somfygarancia.hu, somfy-connect.com adatkezelését kizárólag a SOMFY Kft. végzi, harmadik fél részére csak futárszolgáltatás céljából ad ki személyes adatokat, az érintett személy kifejezett hozzájárulásával, amit a szolgáltatás megrendelésével fejez ki. Amennyiben a hatóság felszólítja a SOMFY Kft.-t adatszolgáltatásra és kiadásra, köteles személyes adatot kiadni, ha annak minden feltétele fennáll.

Adatkezelés jogszerűsége

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal. A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbi feltételek egyike teljesül:

 1. az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 3. az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 4. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 5. az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 6. az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Adatkezelés alapelvei

A személyes adatok kezelését az alábbi alapelvek figyelembevételével kezeljük:

A kezelést jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végezzük.

Az adatkezelés során érvényesül az adattakarékosság elve, mely alapján az adatkezelés célja szempontjából megfelelőnek és relevánsnak kell lennie, és a szükségességre kell korlátozódjon.

Az adatkezelésnek pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lennie. E körben minden ésszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy a pontatlan adat haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljön.

A személyes adatok korlátozott, a céljának eléréséhez szükséges ideig kerülnek tárolásra.

A személyes adatok kezelése során biztosítjuk az adatok jogosultatlan vagy jogellenes kezelésével és véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet.

Személyes adatot csak az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott célból és módon, az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelünk. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

A személyes adatot különösen akkor kezelünk, ha ez az érintett létfontosságú érdekeinek védelméhez, az érintett és az Adatkezelő között létrejött szerződés teljesítéséhez, az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges.

Érintettek tájékoztatása

Megfelelő intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtjuk.

Adatkezelési Szabályzatunk megalkotásával és jelen nyilatkozat közzétételével, valamint a rövidített tájékoztató és a személyes tájékoztató ívek megalkotásával, továbbá tájékoztató táblák kihelyezésével teszünk eleget tájékoztatási kötelezettségének.

Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.

Értelmező rendelkezések:

 1. adatbiztonság: Az adatok biztonsági kritériumainak, mint bizalmasság, sértetlenség és rendelkezésre állás, védelmében hozott műszaki, személyi és szervezeti intézkedések és eljárások együttes rendszere.
 2. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 3. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

  Jelen szabályzat szerinti Adatkezelő:

  Az Adatkezelő:
  elnevezése: SOMFY Kft.
  székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 105.
  cégjegyzék száma: 01-09-669334
  adószáma: 12357505-2-42
  ügyvezető: Yilmaz Özturan és Guilhem Soulet De Brugiere
  honlap: www.somfy.hu
  www.somfypro.hu
  www.somfygarancia.hu
  www.somfy-connect.com
  e-mail cím: info@somfy.hu
  telefon: +36-1‐814‐5120
  fax: +36-1-814-5121
 4. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 5. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

  Jelen szabályzat szerinti adatfeldolgozó:

  Könyvelőként:
  Elnevezése: Könyvel.ES Plusz Kereskedő, Könyvviteli Szolgáltató és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
  székhelye: 1182 Budapest, Üllői út 713. B. ép.
  cégjegyzék száma:01-03-023307
  adószáma:25355943-2-43
  ügyvezető:Bánkuti Jenőné és Bánkuti Ákos
  e-mail cím:piros.bankuti@konyvel.es
  mobil+36-30-924-9217
 6. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 7. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 8. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

  Jelen Szabályzat alapján az Adatkezelő Foglalkoztatás-egészségügyi szempontból végez adattovábbítást:

  Továbbított adatokat önállóan kezeli:
  Elnevezése:Gáspár Medical Center Kft.
  székhelye:1085 Budapest, József krt. 37-39. 2/10
  cégjegyzék száma:01-09-466122
  adószáma:12104895-1-42
  ügyvezető:Dr. Gáspár Lajos és Gáspár Eszter
  honlap:www.gasparmed.hu
  e-mail. cím:info@gasparmed.hu
  mobil:+36-30-328-6337
  telefon:06 1 235 0024
 9. adatzárolás: az adatazonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időretörténő korlátozása céljából;
 10. adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 11. biometrikus adat: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;
 12. bizalmasság (titkosság): Az adat azon jellemzője, hogy csak egy előre meghatározott felhasználói kör (jogosultak) részére engedélyezett a hozzáférés, mindenki más hozzáférése illegális;
 13. bizalmasság elvesztése: A bizalmasság elvesztését felfedésnek nevezzük, mely esetén a bizalmas adat arra jogosulatlanok számára is ismertté és/vagy hozzáférhetővé válik;
 14. biztonsági esemény: Minden esemény, amelynek káros kihatása lehet az informatikai eszköz vagy az azon tárolt adatok bizalmasságára, sértetlenségére illetve rendelkezésre állására;
 15. egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;
 16. GDPR: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) számú általános adatvédelmi rendelete;
 17. genetikai adat: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;
 18. harmadik személy: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 19. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 20. Info tv.: az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.;
 21. magánterület közönség számára nyilvános része: olyan magánterület, amely mindenki számára korlátozás nélkül igénybe vehető, ideértve a közterület azon részét is, amelynek birtokába a személy- és vagyonvédelmi tevékenység folytatására megbízó valamely polgári-jogi jogügylet, különösen bérleti vagy haszonbérleti jogviszony keretében jut, feltéve, ha: a) a területrész igénybevétele, használata a személy- és vagyonvédelmi tevékenységet folytató által őrzött magánterület nyilvános részén folyó tevékenységhez szervesen kapcsolódik, annak folyamatosságát, segítését szolgálja, vagy; b) az adatkezelő, avagy a magánterület nyilvános részét igénybe vevő közönség ingóságainak elhelyezésére szolgál;
 22. nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
 23. profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 24. sértetlenség: Az adat létének, hitelességének, épségének, önmagában teljességének kritériuma, ami biztosítja, hogy az adatot, információt vagy programot csak az arra jogosultak változtathatják meg és azok észrevétlenül nem módosulhatnak.
 25. Szabályzat: az Adatkezelő adatkezelési szabályzata;
 26. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 27. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 28. Társaság: az Adatkezelő, kivéve, ha a körülményekből fakadóan a Társaság csak adatfeldolgozó, vagy adatkezelést nem végez.
 29. vagyonvédelmi biztonságtechnikai rendszer: vagyonvédelmi célból, az Adatkezelési Szabályzat területi hatálya alá tartozó ingatlanokon telepített elektronikus jelző és képi megfigyelőrendszer, ideértve a rögzítés nélküli, megfigyelési céllal üzemeltetett, avagy a hang- vagy képrögzítést is lehetővé tevő elektronikus megfigyelőrendszert (térfigyelés), az elektronikus beléptető rendszert, a betörésjelző rendszert, a távfelügyeleti rendszert, az adat- és informatikai védelemre irányuló biztonságtechnikai rendszert, továbbá az egyéb, jel és kép továbbítását vagy fény-, illetve hang jelzését is lehetővé tevő elektronikus műszaki megoldást;
 30. vendég: az Adatkezelési Szabályzat területi hatálya alá tartozó ingatlanokon engedéllyel tartózkodó természetes személy, aki nem azonos az Adatkezelő munkavállalójával.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés

A somfy.hu, somfypro.hu, somfygarancia.hu, somfy-connect.com webes felületünkön keresztül célzott reklámcélú tájékoztató (hírlevél) küldéséhez kérjük a webes felületre látogató hozzájárulását.

A hozzájárulási nyilatkozat megadásával az Érintett nevét és e-mail címét kezeljük a hozzájárulási nyilatkozat visszavonásáig. A hozzájárulás visszavonását követően töröljük a Érintett adatait a nyilvántartásából.

Célzott reklámküldés során (pl: hírlevélre történő feliratkozás) az adatkezelés jogalapját az érintett tájékoztatás alapján történő hozzájárulása képezi.

Adatok megismerése, felhasználása, továbbítása

Az Érintettekről tárolt személyes adatot csak az a személy jogosult megismerni, akinek ez a kötelezettségei érvényesítéséhez szükséges. A személyes adatot kezelő, vagy egyéb okból annak megismerésére jogosult személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

Felhasználásnak az minősül, ha a személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják. Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a személyes adatának rögzítése érinti, a személyes adat rögzítésétől számított 3 (három) munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben megkeresésre attól számított 30 (harminc) napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített kép-, és/vagy hangfelvételt, valamint más személyes adatot meg kell semmisíteni, illetve törölni kell.

Személyes adat harmadik személyeknek csak az érintett előzetes írásbeli hozzájárulása esetén adható át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Tájékoztatjuk az érintetteket arról, hogy a munkáltatói humán erőforrási rendszerben kezelt adatok feldolgozása és tárolása céljából adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az adatfeldolgozók személyéről az Adatkezelő köteles tájékoztatni az érintetteket.

Érintettek jogai és érvényesítésük

Az érintettek, az Adatkezelő és Adatfeldolgozó személyéről, a kezelt adatok köréről, céljáról, az őket megillető jogokról és azok érvényesítési lehetőségeiről a kiadott Adatkezelési Tájékoztatóból kapnak tájékoztatást.

 1. hozzáférésijog ~ az adatkezelés folyamatában az Érintett jogosult hozzáférni a róla tárolt adatokhoz, és tájékoztatást kapni a róla kezelt illetve feldolgozott adatok céljáról, jogalapjáról, tárolásáról és tárolás időtartamáról. A tájékoztatási jog kiterjed a személyes adatok helyesbítésére, törlésére, kezelés korlátozására, illetve a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának lehetőséről való tájékoztatásra. Az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmem teljesítését nem tagadjuk meg, kivéve, ha bizonyítható, hogy az érintettet nem áll módunkban azonosítani. Az érintett által kért további másolatokért adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számítunk fel.
 2. helyesbítéshez való jog ~ az Érintett jogosult kérni, hogy a rá vonatkozó pontatlan, vagy hiányos adatokat kiegészítő nyilatkozat alapján helyesbítsük
 3. törléshez (elfeledtetéshez) valójog ~ az Érintett kérelmére töröljük a róla tárolt adatokat, haazalábbi indokok valamelyike fennáll:
  1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
  2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok a további adatkezelésre;
  4. a személyes adatot jogellenesen kezeltük;
  5. alkalmazandó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

  Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat az adatkezelés jogalapjának megszűnését, ideértve a hozzájáruláson való adatkezelés esetén a hozzájárulás visszavonását is követő rövid időn belül törölni kell.

 4. adatok zárolásához való jog ~ Zároljuk a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit.

  Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 5. korlátozáshoz való jog ~ ha felmerül az Érintettről kezelt személyes adatok pontatlansága, jogellenessége, szükségtelensége, vagy az Érintettnek az adatkezelésre vonatkozó tiltakozása, az Érintett kérheti, hogy korlátozzuk ezen adatok vonatkozásában az adatkezelést.
 6. adathordozhatósághoz való jog ~ az Érintett azon jogát takarja, hogy jogosult, géppel olvasható (pdf, doc, excel, txt) formában megkapni az általa rendelkezésre bocsátott adatokat, annak érdekében, hogy egy másik adatkezelő rendelkezésére bocsássa.
 7. tiltakozáshozvalójog ~ ha az Érintettre vonatkozó adatkezelés az Adatkezelő vagy egyharmadik fél érdekének érvényesítéséhez szükséges, ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint törvényben meghatározott egyéb esetben úgy az érintett bármikor tiltakozhat az ilyen célból kezelt személyes adatainak kezelése ellen.

  A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül

  • megvizsgáljuk,
  • annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és
  • döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatjuk.

Adatbiztonság

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Tájékoztatjuk, hogy a mindenkor hatályos informatikai biztonságra vonatkozó irányelveink vagy szabályzatunk szerint járunk el és ilyen eljárást követelünk meg munkavállalóitól illetve szerződéses partnereitől.

A személyes adatokkal kapcsolatos jogsértés esetére adatvédelmi incidens szabályzatot dolgoztunk ki, mely rögzíti az adatvédelmi jogsértés bejelentésének lehetőségét és az adatvédelmi jogsértés elhárításáért felelős személyeket, továbbá az irányadó határidőket.

A megvalósuló adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk.

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt kötelesek vagyunk megtéríteni. Ha az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsértjük, az érintett sérelemdíjat követelhet.

A SOMFY Kft. az Önről jogszerűen nyilvántartott személyes adatokat, információkat, a két fél között esetlegesen felmerülő vitás kérdések, jogvita elkerülése érdekében zajló egyeztetések és/vagy jogvita során felhasználhatja.

Cookie-k (sütik) ismertetése és kezelése

A somfy.hu, somfypro.hu, somfygarancia.hu, somfy-connect.com honlapon a bárki számára hozzáférhetően közzétett tartalmak megtekintése személyes adatok megadása nélkül lehetséges.

A honlapon, úgynevezett „cookie”- k (sütik) működhetnek:

 • Szükségszerű cookiek – alapműködést szolgálják;
 • Funkcionális cookiek – a felhasználói preferenciák megjegyzését szolgálják;
 • Teljesítmény cookiek – a weboldal teljesítményét segítik elő és így teljesebb felhasználói élményt nyújtását segítik elő;
 • Statisztikát kezelő cookiek – weboldal látogatói viselkedés követése, weboldal felhasználhatóságának mérése, a visszatérő látogatások aránya.
 • Online hirdetést segítő cookiek – bármely látogató érdeklődési körére szabott hirdetések jelenjenek meg az adott weboldalon.

A somfy.hu, somfypro.hu, somfygarancia.hu, somfy-connect.com weboldal működését az alábbi cookie-k (sütik) segítik:

 • Szükségszerű cookiek
 • Funkcionális cookiek
 • Teljesítményt elősegítő, WooCommerce cookie – a webáruházban használt kosár, illetve kosárba helyezett termékek, és a regisztrált vásárló azonosítása miatt.

A weboldal látogatottsági és egyéb web analitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatók segítik (Részletekért kérjük keresse fel: google.com/analytics/).

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a honlapunk által működtetett cookie-k (sütik) alkalmazása az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény („Eht.”) 155. § (4) szakasza értelmében a felhasználó előzetes, tájékozott hozzájárulását igényli. Ezért az első látogatáskor a honlapon, a képernyő alsó részén felugrik egy felirat arról, hogy a weboldal cookie-kat (sütiket) használ, illetve egy link, amely ehhez a tájékoztatóhoz vezet. A cookie-k (sütik) használatához a felhasználó az „Engedélyezem” gomb megnyomásával járulhat hozzá.

A weboldal használata során 3. féltől származó cookie-k (sütik) is kerülhetnek a számítógépére, amely a tartalmak közösségi oldalakon való megosztását vagy a látogatottsági statisztikák készítését segítik elő.

A weboldal tartalmának megosztását, „Like-olás” a Facebook cookie teszi lehetővé.

A weboldalon más weboldalak linkjeit vagy ikonjait is megtalálhatóka – pl. Facebook Like gomb, Instagram linkje, YouTube videó linkje –, melyek az adott oldalra irányítanak. Ezek a weboldalak is cookie-kat (sütiket) használnak, amelyekre vonatkozó tájékoztatást az érintett oldalakon található. Tájékoztatjuk, hogy nem ellenőrizzük harmadik felek weboldalait, és nem vagyunk felelősek más külső weboldalak tartalmáért.

A sütikben tárolt adatok kezelésének célja a felhasználói élmény növelése és a honlap online szolgáltatásainak fejlesztése. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak.

Amennyiben Ön mégsem szeretne fogadni bizonyos típusú cookie- kat (sütiket), akkor módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését, vagy böngészője figyelmeztetesse, amennyiben a weboldal cookie-t (sütit)szeretne küldeni.

Amennyiben többet szeretne megtudni ezekről a funkciókról, és pontosítani kívánja cookie (süti) beállításait, tekintse meg internetes böngészőjének utasításait vagy segítő képernyőjét, illetve az alábbi link segítségével az egyes szolgáltatók online viselkedés alapú reklámjait be és ki is tudja kapcsolni: http://www.youronlinechoices.com/hu/ad-choices

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a cookie-k (sütik) működésének korlátozásával a weblap bizonyos funkciói (pl. webáruház funkciói, bejelentkezés) működésképtelenné válhatnak.

A honlap tartalmaz úgynevezett Facebook képpontokat is, melyek lehetővé teszik a Facebook számára, hogy sütik, adatgyűjtő jelek és hasonló adattárolási technológiák használatával adatokat gyűjtsön vagy kapjon az oldalról, és ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújthat, és célzott hirdetéseket jeleníthet meg.

Az Érintett a honlapon keresztül a „kapcsolat” menüpont alatt online módon (nevének és e-mail címének) megadásával kapcsolatba léphet velünk.
Az adatok megadása önkéntes, a fenti célokkal történő adatkezeléshez való hozzájárulást az adatkezelő az e-mail elküldésével megadottnak tekinti. Az ötleteket, véleményeket, észrevételeket tartalmazó e-maileket az adatkezelő legfeljebb 1 évig őrzi meg, amennyiben korábban megszűnik az adatkezelés célja, annak bekövetkeztével törli az e- mailt.

Hatályos: 2018. május 25-től.

Amennyiben adatkezelésünk a fentieken felül is kérdések vet fel Önben, vagy off-line üzleti viszonyt kíván létesíteni, úgy szíveskedjék részletes Adatkezelési Szabályzatunkat elkérni.

Hasznos információk

Regisztrációval, belépésével, garanciajegy érvényesítéssel kapcsolatos problémák esetén keressen minket:

SOMFY Kereskedelmi Kft.

E-mail: info@somfy.hu

Tel: (061) 814 5120

1103 Budapest

Gyömrői út 105.


Garanciajegy megtekintéséhez szükséges Adobe Reader program letöltése innen:

www.get.adobe.com/reader/ Agria Roll Kft.  Kertész út123.  3300  Eger  (36)436-650  agriaroll@chello.hu www.agriaroll.hu
 Alulux-Parador Kft.  Róna u. 107/A  1149  Budapest  221-7370  parador.alulux@t-online.hu www.alulux.hu
 Alu-Redöny Kft.  Víztorony u. 1.  2146  Mogyoród  (28)441-372  info@alu-redony.hu www.alu-redony.hu
 Árnyépszer Kft.  Juhász u. 24/A  1106  Budapest  262-1815  arnyepszer@axelero.hu www.arnyepszer.hu
 Axroll Kft.  Magtár u. 44.  7630  Pécs  (72)534-478  info@axroll.hu www.axroll.hu
 Bálint Lajos Árnyékolástechnika  Szénás u. 15.  6400  Kiskunhalas  (77)428-014  balintroll@emitelnet.hu www.balintroll.hu
 Baltavári Redöny Kft.  Borszéki u. 9.  8000  Székesfehérvár  (22) 513-413  info@baltavari.hu www.baltavariredony.hu
 Bojnár Zsolt  Uszoda u. 30.  9400 Sopron  (20)975-2031  info@alu-profi.hu www.alu-profi.hu
 Bordásroló Kft.  Pesti út 48.  3516  Miskolc  (46) 431-413  info@bordasrolo.hu www.bordasrolo.hu
 Dafix Kft.  Tímár u. 15.  3519  Miskolc  (46) 505-140  dafke@chello.hu
 Fehér és Társai Kft.  Szölökert köz  9.  1033  Budapest  387-7909  info@arnyekolas.hu www.arnyekolas.hu
 Fer-Er Kft.  Kisszállási út 7.  6440  Jánoshalma  (77) 501-444  ferer@fer-er.hu www.fer-er.hu
 Forró Árnyékolástechnika  Szentháromság tér 6.  9500  Celldömölk  (95) 424-075  forroarnyekolas@cellkabel.hu www.forroarnyekolas.hu
 Gábor Napárnyékoló Kft.  Ragoda dülö 3.  4002  Debrecen  (52) 520-790  gabor-naparnyekolo@gmail.hu www.gabornaparnyekolo.hu
 Grédics Kft.  Budaörsi út 1092/5 Safru kertészet  1112  Budapest  248-0294  info@gredicsredony.hu www.gredicsredony.hu
 Grédics Kft.  Pesti út 237. A/30 Home Center  1173 Budapest 253-8087  info@gredicsredony.hu www.gredicsredony.hu
 Grédics Kft.  Kozma u. 7. Ipartelep  1108 Budapest 413-9629  info@gredicsredony.hu www.gredicsredony.hu
 Grédics Kft.  Váci út 168/A (Cardo mellett)  1138  Budapest  236-0693  info@gredicsredony.hu www.gredicsredony.hu
 Haiter Team Kft.  Szentlörinci út 17.  1238  Budapest  286-8235  haiter@t-online.hu www.hancsics-haiter.hu
 Havannap Kft.  Szentendrei út 1-3.  2011  Budakalász
 (26) 342-821  havannap@t-online.hu www.havannap.hu
 HELLA ÁNR Árnyékolástechnika Kft.  Budaörsi út 153. Fonte Ház  1112  Budapest  (99) 505-451  info@hella.co.hu www.hella.co.hu
 Hernádi Kft.  Szent László u. 83  1135  Budapest  350-8395  hernadikft@axelero.hu www.hernadi.hu
 Horváth Árnyékolástechnika  Hollán Ernö u. 46.  1136  Budapest  260-5038  info@redonykeszites.hu www.redonykeszites.hu
 Horváth Redöny Reluxa Kft.  Pestújhelyi tér 1.  1158  Budapest  410-7182  info@horvathredony.hu www.horvathredony.hu
 HÖR-MI Napvédelem  Széchenyi u. 7.  8200 Veszprém  (88) 403-893  hormi@napvedelem.hu www.hormi.hu
 Insolar Trade Zrt.  Telek u. 44  1152  Budapest  307-6483  insolar@t-online.hu www.insolar.hu
 ISO Kft.  Falujárók útja 30.  2170  Aszód  (28) 401-588  iso@vnet.hu
 Jász-Pap Árnyékolástechnika  Hársfa u. 1.  6440  Jánoshalma  (77) 402-257  jaszpap@emitelnet.hu www.jasz-pap.hu
 Jász-Pap Árnyékolástechnika  Ilka u. 9.  1143  Budapest  220-3712  info@jasz-pap.hu www.jasz-pap.hu
 Jenei Árnyékolástechnika Kft.  Mester út 8.  5000  Szolnok  (56) 411-342  info@jeneikft.hu www.jeneikft.hu
 Józsa és Társa Árnyékolástechnika Bemutatóterem  Ildikó u.8.  1115  Budapest  319-1401  bterem@jozsa.hu www.jozsa.hu
 Kincses Redöny  Janus Pannonius u. 15.  7621  Pécs  (72) 525-306  rolo@rolo.hu www.rolo.hu
 Ko-Red Bt.  Néra u. 24.  2030  Érd (23) 390-531  kored@wdslmail.hu www.kored.hu
 Krüll-Ung Kft.  Reményi Ede u. 2.  1033  Budapest  367-2750  info@krullung.hu www.krullung.hu
 Lipták Árnyékolástechnika  Rétföld u .22.  3561  Felsőzsolca  (46) 384-045  www.liptakrolo.hu
 Makovei Árnyékolás Technikai Kft.  Hadházi u. 19.  4028  Debrecen  (52) 531-358  makovei@axelero.hu www.makovei.hu
 Maléth Árnyékolástechnika  Tatai u. 68.  1135  Budapest  349-0520  iroda@malethredony.hu www.malethredony.hu
 Malom Kft.  Tatai u. 15.  1142  Budapest  350-3231  malomkft@axelero.hu www.karniscentrum.hu
 Muzamel és Társa Kft.  Jókai u. 3.  1174  Budapest  290-2710  muzamel1@t-online.hu  
 Myget Bt.  Dohány u. 12.  6000 Kecskemét  (76) 494-128  myget@t-online.hu www.myget.hu
 Németh József  Boldogasszonyi u. 12  9400 Sopron  (702)903-533  jostiredony@upcmail.hu  
 Niko-Solar Kft.  Kond u. 10.  1183  Budapest  262-0635  nikosolar@nikosolar.t-online.hu www.nikosolar.hu
 Nyírfa Árnyékolástechnika Kft.  Rákóczi út 102.  4400  Nyíregyháza (42) 500-316  info@nyirfa.hu www.nyirfa.hu
 Nor-Team Árnyékolástechnika Kft.  Egressy út 48.  3700 Kazincbarcika (48) 411-620  norteam@citromail.hu  
 Napellenzőcentrum Kft.  Magyarhida u. 55.  1172   Budapest (303) 903-588  napellenzocentrum@gmail.com www.napellenzocentrum.hu
 Opy-Red Kft.  Báthory u. 42.  1191  Budapest  282-4546  info@opanszky.hu www.opanszky.hu
 Opánszky Árnyékolástechnika  Üllöi út 170.  1191  Budapest  282-4546  info@opanszky.hu www.opanszky.hu
 Peringer Árnyékolástechnika  Tavasz u. 2  2000 Szentendre  (26) 316-534  info@peringer.hu www.peringer.hu
 Peta-Rolltech Kft.  Pesti út 73.  2730 Albertirsa  (53) 371-679  info@petarolo.hu  www.petarolo.hu
 Profi Redöny Kft.  Fiskális út 15.  8000 Székesfehérvár (209) 414-198  info@profiredony.hu www.profiredony.hu
 Realflex Kft.  Dunai fasor 2.  2133 Szödliget (27) 590-320  info@realflex.hu www.realflex.hu
 Redönyfutár  Szüret u. 14  5900 Orosháza (68) 410-918  redonyfutar@fw.hu www.redonyfutar.hu
 Redőnystúdió Kft  Dózsa György út 126.  1139 Budapest (17) 829-938  info@redonystudio.hu www.redonystudio.hu
 R-M Árnyékolástechnika Kft.  Edison u. 1/a  7633 Pécs (72) 532-814  redony-mester@axelero.hu www.redony-mester.hu
 Red-Rel Kft.  Légcsavar u. 5.  1165 Budapest (14) 092-070  kapcsolat@redrel.hu www.redrel.hu
 Redőnycentrum Kft  Hédervári u. 84.  9026 Győr (96) 529-893  redonycentrum@freemail.hu 
 Roll-Lamell Kft.  Bem J. u. 3.  2120 Dunakeszi (27) 544-544  info@roll-lamell.com www.roll-lamell.com
 Roll-Lux Kft.  Kövesföldi út 19.  7627 Pécs (72) 549-067  info@roll-lux.hu www.roll-lux.hu
 Rolló-MR Kft.  Fonógyári út 9.  6728 Szeged (62) 407-133  rollo@rollo-mr.hu www.rollo-mr.hu
 Rolló-MR Kft.  Pál u. 2-4.  6800 Hódmezővásárhely (62) 238-477  info@rollo-mr.hu www.rollo-mr.hu
 Rolló-MR Kft.  Csanád vezér tér 16.  6900 Makó (62) 209-122  info@rollo-mr.hu www.rollo-mr.hu
 Rolló-MR Kft.  Bátaszéki út 74.  6900 Szekszárd (74) 510-397  info@rollo-mr.hu www.rollo-mr.hu
 Rolltex Kft.  Cziráki u. 26-32.  1163  Budapest (14) 010-429  rolltex@extramail.hu www.rolltex.hu
 Rolo Express Kft.  Mártírok útja 32.  6400 Kiskunhalas (77) 420-256  roloexpress@emitelnet.hu www.roloexpress.hu
 Roló 96  Pozsonyi út 90.  9330 Kapuvár (96) 242-655  rolo96redony@t-online.hu www.rolo96redony.extra.hu
 Rolószervíz Kft.  Kalász u. 8.  6727 Szeged (62) 548-380  roloszerviz@t-online.hu roloszerviz.blogspot.com
 Román Árnyékolástechnika Kft.  Bellegelö kert 5/B  4002 Debrecen (52) 423-258  romankft@axelero.hu www.romankft.hu
 Román Árnyékolástechnika Kft.  Besenyö u. 6.  3530 Miskolc  
(46) 322-822
 romankft@axelero.hu www.romankft.hu
 Ru-Roll Kft.  Pipitér u. 115.  7630  Pécs-Üszög (72) 549-214  ruroll@freemail.hu  
 Ru-Roll Kft.  Rottenbiller u. 38.  1077  Budapest (17) 897-028  ruroll@freemail.hu     
 Schweiker-Pesti Kft.  Wéber Ede u. 10A  6000  Kecskemét (76) 414-006  info@schweiker-pesti.hu www.schweiker-pesti.hu
 Solar-Control Napvédelmi Kft.  Engel J. u. 4.  7630  Pécs (72) 511-226  info@solar-control.hu www.solar-control.hu
 Solar-Stop '97 Bt.  Munkácsi u. 46.  2360  Gyál (29) 345-036  solarstop@mail.datanet.hu www.solar-stop.hu
 Solart Kft.  Köhíd u. 10.  6000  Kecskemét (76) 499-000  solart@microsytem.hu
 Solartex Kft.  Árpád u. 63.  9022  Győr (96) 332-919  solartex@solartex.hu www.solartex.hu
 Sun Roll Bt.  Kárpitos u. 34/B  2030  Érd (209) 715-119  wotan123@t-online.hu  
 SWA Kft.  Dugonits u. 11.  1043  Budapest (13) 700-010  info@swa.hu www.swa.hu
 Syba Napvédelem Kft.  Repülötéri út 1.  2120  Dunakeszi (27) 393-293  info@syba.hu www.syba.hu
 Székely Redöny Kft.  Ócsai út 6.  1239  Budapest (12) 860-025  bemutatoterem@szekelyredony.hu www.szekelyredony.hu
 Szolár Kft.  Hungária krt. 105.  1143  Budapest (12) 219-868  szolar@hu.inter.net
 Takács József Árnyékolástechnika  Győri u. 6.  9400  Sopron (99) 323-069  takacsarnyekolastechnika@chello.hu  www.takacsarnyekolastechnika.hu
 Török Zsolt  Gerle u. 1.  7630  Pécs (72) 333-200  sunselect@sunselect.hu www.sunselect.hu
 Trapp és Füredi Kft.  Paptagi u. 28.  9012 Győr (96) 448-181  trappesfuredi@axelero.hu www.trappesfuredi.hu
 Vendrey és Társa Kft.  Fényes Adolf u. 19-21.  1036 Budapest (13) 887-963  vendrey@t-online.hu www.vendrey.hu
 Vizuál Tábla, Hang és Vetítéstechnikai Kft.  Vezér u. 53  1144 Budapest (12) 205-006  info@vizual.hu www.vizual.hu
 Zsupi Kft.  Petöfi u. 43.  8617 Köröshegy (84) 314-734  info@zsupi.hu www.zsupi.hu
 Zsupi Team Kft.  Felsőhegy 1615 hrsz.  7666 Pogány (302) 355-860  zsupi22@axelero.hu www.zsupi.hu
A Somfy Kereskedelmi Kft.hivatalos magyarországi honlapja:

www.somfy.hu

A Somfy Kft. által forgalmazott kert-és garázskapu motorok webshopja:

www.kapumotor.hu


Hasznos információk építészeknek:

www.somfyepiteszet.hu


A Somfy SAS hivatalos nemzetközi honlapja:

www.somfy.com